Contrast
Font
banner_default_2.jpg

กิจกรรมเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 391

25/04/2557


กิจกรรมเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใส เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนรุ่นใหม่ ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 18 มิถุนายน 2557

Related