Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 8066

25/01/2562

Related