Contrast
Font
f5e69d386bdde8f044dc599afd9f3964.jpg

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 1014

26/10/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 11 - 21 ตุลาคม 2565 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 47 ราย ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และให้ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ แนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่  26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

Related