Contrast
Font
c0dce31f8e8d63f1f8d57ec508414c77.jpg

วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 23 ปี ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 266

04/11/2565

การจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 23 ปี ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นต้นมส ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. จึงถือเอาวันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.

ตลอด 23 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ได้ทำหน้าที่ปราบปรามการทุจริตควบคู่กับการปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จากความพยายามสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญหลายประการ อาทิ

1. มีการเฝ้าระวังและส่งเสียง (Watch and Voice) เมื่อพบเห็นความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรณีเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ (น้องแบม)และกรณีเงินทอนวัด เป็นต้น

2. ประชาชนทั่วไปช่วยกันเปิดโปงกรณีการทุจริตในพื้นที่จังหวัดของตน เช่น กรณีอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

3. การมีคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรณีการใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกรณีดังกล่าว จะเสริมพลังในการปรับฐานคิดเกี่ยวกับการรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำลังผลักดันอยู่ประสบผลสำเร็จ

4. การร่วมกันตรวจสอบและติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกรณีต่างๆ เช่น การรับแป๊ะเจี๊ยะ การทุจริตเกี่ยวกับนมโรงเรียน เป็นต้น ได้ส่งเสริมมาตรการเสริม ได้แก่ การคุ้มครองพยาน การกันบุคคลไว้เป็นพยาน การจ่ายเงินสินบนเป็นรางวัลให้ผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริงจนมีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินจากการกระทำผิดตกเป็นของแผ่นดิน รวมไปถึงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตครับภาคีต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 23 ปี คณะกรรมการ ป.ป.ช. และบุคลากรทุกระดับพร้อมเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้ค่านิยม “ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” เพื่อขจัดการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย หากพบเห็นการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ แจ้งมาที่หมายเลข 1205 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ในโอกาสนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 23 ปี ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วยกิจกรรม (1) กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 19รูป (2) พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป (3) พิธีสักการะพุทธะมงคลนาถศาสดา (4) พิธีสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (5) พิธีสักการะบูชาพระภูมิ-เจ้าที่ (6) กิจกรรมมอบรางวัลแก่บุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ช. (รางวัลเพชรน้ำเอก, รางวัลหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง, สำนักงาน ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น)

Related