Contrast
Font
e627cfb2158add611b5ebc6b5f2d4c63.jpg

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือก

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 659

09/11/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การประมวลผลคะแนนสอบคัดเลือกดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงลำดับจากเลขประจำตัวสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

Related