Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหว้ดลำปาง

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 360

22/11/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง

Related