Contrast
Font
afdc8ebbc3ef98fa93724d0e0e168c67.jpg

ป.ป.ช. ลำปาง เข้าร่วมประชุม Video Conference กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 150

07/12/2565
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมาย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการผลักดันฯ ของจังหวัดลำปางเข้าร่วมรับฟังด้วย โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
 
(1) ความสำคัญของการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด...
(3) การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) แนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด...
 
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เตรียมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นี้

Related