Contrast
Font
1186322985e99ea01ddcb7f0447382cf.jpg

"ป.ป.ช. ลำปาง" ร่วมกับ "จังหวัดลำปาง" จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด : ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 64

13/12/2565
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และแสดงถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งสร้างพลังทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดลำปาง รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด : ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง
 
โดยภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่
1. เทศบาลตำบลเกาะคา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
4. เทศบาลตำบลเถินบุรี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
7. เทศบาลตำบลบ้านใหม่
8. เทศบาลตำบลแม่ปุ
9. เทศบาลเมืองพิชัย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 10 หน่วยงาน

Related