Contrast
Font
35c429fffdf03485847fb480374b2b2d.jpg

จังหวัดลำปางมุ่งเน้น "ป้องนำปราบ" ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดผ่านคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 199

13/12/2565

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 โดยนายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการหลัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัด ให้บรรลุเป้าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติชอบและยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ได้นำเสนอข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัด ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ที่มาและความสำคัญแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ จังหวัดลำปาง
2. เรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561-2580
- ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index-CPI)
- รายงานสถานการณ์ทุจริตในระดับประเทศและในระดับพื้นที่
- ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดในห้วงที่ผ่านมา ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง และสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5
3. เรื่องข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปางตามประเด็นเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
- เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
- เป้าหมายที่ 2 : คดีทุจริตและประพฤติชอบลดลง
- เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
- แนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานการต่อต้านการทุจริตในระดับจังหวัด และมีมติมอบหมายหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี และร่วมกับขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม

Related