Contrast
Font
bf4501c2bd21b30e5fb9d8870fca1326.jpg

ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ภายใต้คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 95

04/04/2566

Related