Contrast
Font
561a12c0183f2a34374cd36d863c9baa.jpg

กิจกรรมขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy สร้างวัฒนธรรมและปลุกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 74

16/05/2566

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Related