Contrast
Font
banner_default_3.jpg

แถลงข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 195

04/03/2565

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี แถลงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และกลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน

Related