Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราจีนบุรี ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 418

31/03/2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายจำรัส คงเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย ภักดีณรงค์ชัย ประธานชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด และตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อเป็นการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด เพื่อให้โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา (แปะเจี๊ยะ) และลดปัญหาการทุจริตในระบบการศึกษา เป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Related