Contrast
Font
banner_default_2.jpg

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดปราจีนบุรี กองทุน ป.ป.ช. 2565

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 230

02/06/2565

กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ประชุมโค้ชและคณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินงาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ การป้องกันการทุจริต ด้วยจิตพอเพียง และข้อกฎหมาย ป.ป.ช. ที่ควรเรียนรู้สำหรับประชาชน ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ การป้องกันการทุจริต ด้วยจิตพอเพียง และข้อกฎหมาย ป.ป.ช. ที่ควรเรียนรู้สำหรับประชาชน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ การป้องกันการทุจริต ด้วยจิตพอเพียง และข้อกฎหมาย ป.ป.ช. ที่ควรเรียนรู้สำหรับประชาชน ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

Related