Contrast
Font
banner_default_3.jpg

กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2565

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 649

19/09/2565

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีประกาศกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน สามารถยื่นบัญชีได้ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565

Related