Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 217

23/09/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี