Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ปี พ.ศ. 2566

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 272

28/09/2565

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยฯ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี อนึ่งหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์เข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยฯ

Related