Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 152

01/12/2565

ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต และกลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน

Related