Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี นิเทศการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 118

18/01/2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 (ช่วงเช้า) กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่นิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2566

Related