Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2566

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 186

02/02/2566

ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2566 ประกอบด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต และกลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน

Related