Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 41

28/11/2566
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สามารถอ่านรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ https://www.nacc.go.th/.../2018083118464593/20230921094153?

Related