Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยเรื่อง ''การรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 37

28/11/2566
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยเรื่อง ''การรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/.../2018083118464593/20230922110115?

Related