Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช. ปราจีนบุรี มอบรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ITA Awards Prachinburi 2023

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 27

06/12/2566