Contrast
Font
banner_default_3.jpg

หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ลงทะเบียนร่วมประเมิน ITA จำนวน 71 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 36

12/01/2567

Related