Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ขอเสนอสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานโปร่งใส ด้วยการประเมิน ITA ตอน "แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ O1 โครงสร้าง"

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 30

12/01/2567