Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ขอเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ "หน่วยงานโปร่งใส ด้วยการประเมิน ITA" ตอน แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 37

19/01/2567

Related