Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ สู้ทุจริต "เทศบาลได้ดำเนินการจ้างเหมาบุตรของสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3 ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาล เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือไม่?"

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 33

16/02/2567

Related