Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ป.ป.ช. ปราจีนบุรี ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 28

15/02/2567