Contrast
Font
banner_default_3.jpg

🎉ป.ป.ช. ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเก็บข้อมูลแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 จำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ, เทศบาลตำบลโคกปีบ, องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 20

13/03/2567