Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช. ปราจีนบุรี เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความพร้อมต่อการประเมินฯ ITA สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอบ้านสร้าง และพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 19

22/03/2567