Contrast
Font
banner_default_3.jpg

🎉 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 ราย

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 26

04/05/2567

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่งให้สาธารณชนทราบ จำนวน ๑ ราย ดังนี้
1. นางฐาปณี สมโภชน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการปิดประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว ให้สาธารณชนทราบ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 339 หมู่ที่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เวลา 08.30 – 16.30 น.
พร้อมทั้งเปิดเผยเฉพาะบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินในเว็บไซต์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > หัวข้อ ตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สิน > กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง > การยื่นบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 – 30 ตุลาคม 2567

ขอเชิญชวนสาธารณชนผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

Related