Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกวดตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 132

04/08/2558


ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคคลภายนอกได้เข้ามา ร่วมเรียนรู้ เป็นการปลูก ปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อสร้างสังคมแห่งความโปร่งใส ดังนั้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ฯ มีตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้พิพิธภัณฑ์ฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ฯ ขึ้น
สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า \\\"ประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ฯ” ส่งมาที่ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 316 ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5284835 ทั้งนี้การส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ คือภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
ดาวโหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่

Related