Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี เชิญชวนเยาวชนชาวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประกวดคำขวัญ ประกวดวาดภาพ ประกวดสุนทรพจน์ และประกวดสอบความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ในกิจกรรมเสริมสร้างเยาวชนห่างไกลทุจริต ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 121

13/10/2562

Related