Contrast
Font
83f0fd28938b37895021e9e752387b35.png

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบ Web Application สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการอบรมออนไลน์หรือ E-leaning สามารถเรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึง Mobile Application

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด
จำนวนผู้เข้าชม: 1672

23/09/2565

📢 ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา
📍 สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่ลิงก์ด้านล่าง👇
https://aced-platform.my.canva.site/
.สำนักงาน ป.ป.ช.ได้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบ Web Application สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการอบรมออนไลน์หรือ E-leaning สามารถเรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึง Mobile Application

Related