Contrast
Font
a6204e3d3cd07f65fd7a1ad86861db44.jpg

ป.ป.ช. ยโสธร ลงพื้นที่ร่วม TAC Team ลุยตรวจริมทวนฝั่งซ้าย

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร
จำนวนผู้เข้าชม: 201

18/08/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ยโสธร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ยโสธร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดยโสธร และคณะของเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและบูรณาการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ตามโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (Strong Together Against Corruption – TaC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมขับเคลื่อนแนวต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ภาค 3 (จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ลงพื้นที่สวนสาธารณะริมน้ำทวนฝั่งซ้าย เพื่อตรวจสอบประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะริมน้ำทวนฝั่งซ้าย ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ที่ได้รับงบประมาณ 24 ล้านบาท ซึ่งสร้างมา 6 ปีแล้ว แต่ตอนนี้ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ดำเนินโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (Strong Together Against Corruption – TaC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมขับเคลื่อนแนวต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ภาค 3 (จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้แทนร่วมลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดยโสธร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ศูนย์ป่าไม้ยโสธร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขายโสธร คลังจังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 3 เทศบาลตำบลตาดทอง และเทศบาลเมืองยโสธร เพื่อจะได้นำประเด็นปัญหาไปประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ต่อไป

Related