Contrast
Font
banner_default_2.jpg

การติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสระแก้ว

จากไชต์: กองทุน ป.ป.ช.
จำนวนผู้เข้าชม: 126

04/07/2566

     ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารกองทุน ป.ป.ช. ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว โดยประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว และชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสระแก้ว (โครงการเฝ้าระวังการทุจริตของชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสระแก้ว) และร่วมสังเกตการณ์การลงพื้นที่ติดตาม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ณ สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Related