Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า พ.ศ. 2561

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 362

18/07/2562

Related