Contrast
Font
banner_default_1.jpg

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เปิดเผยครบตามกำหนดระยะเวลาแล้ว หากต้องการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวต้องดำเนินการอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 840

17/07/2563

สามารถเขียนคำร้องขอเป็นหนังสือเพื่อขอดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
โดยผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่ครอบครองดูแลเอกสาร
ดังกล่าวจัดให้ผู้ร้องขอเข้าตรวจดูสำเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
แต่มิให้คัดถ่ายสำเนาเอกสาร 

Related