Contrast
Font
f3d5ff9326c676d49a1995dff4a194bc.jpg

กฎหมายฮั้ว (ข้อมูลโดย สำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช. (ตุลาคม 2563))

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 5281

10/06/2564
  • กฎหมายฮั้ว คืออะไร

           ความหมายของคำว่า “ฮั้ว” ตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า รวมหัวกัน ร่วมกันกระทำการ สมยอมกันในการเสนอราคาเพื่อมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น การฮั้ว คือ การตกลงกันที่จะไม่มีการแข่งขันในการประกวดราคาประมูลงานระหว่างผู้ประกอบการ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มีอาชีพ หรือพ่อค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ราคาที่ตกลงกันและมีการแบ่งผลประโยชน์กัน อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ อาจเป็นผู้กระทำผิดในลักษณะดังกล่าวได้เช่นกัน และหากมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น อาจมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการด้วย