Contrast
Font
be207a569a150d3cba96cab9fbc59285.jpg

คดีตัวอย่าง : ระหว่างการรับสินบนกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (ข้อมูลจาก สำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อัพเดทวันที่ 29 มิ.ย. 64)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2673

29/06/2564