Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2561

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 326

10/06/2562

Related