Contrast
Font
banner_default_3.jpg

• ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น พ.ศ. 2562

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 4802

22/04/2565