Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ่งก่อสร้าางประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
จำนวนผู้เข้าชม: 185

09/02/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

Related