Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
จำนวนผู้เข้าชม: 222

11/02/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

Related