Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจัดจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
จำนวนผู้เข้าชม: 513

19/09/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

Related