Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจัดจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
จำนวนผู้เข้าชม: 343

26/09/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

Related