Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาครพร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
จำนวนผู้เข้าชม: 40

01/04/2567
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

Related