Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสาครพร้อมอาคารชุดพักอาศัย และส่ิงก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกอบราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2567 การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาครพร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ลว.30 เม.ย.2567

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
จำนวนผู้เข้าชม: 84

30/04/2567
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

Related