Contrast
Font
b403ae9ba2e4a2e985246dfe9cd1b597.jpg

3. หลักสูตร/องค์ความรู้ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 10507

19/03/2564

3.1 สำนักงาน ป.ป.ช. /หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และที่เกี่ยวข้อง

          3.1.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร

          3.1.2 หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา 

          3.1.3 คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เอกสารความรู้)

          3.1.4 คู่มือ E-learning ต้านทุจริตศึกษา (ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง) (เอกสารความรู้) 

          3.1.5 คู่มือโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (เอกสารความรู้)          

          3.1.6 ชุดคู่มือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (เอกสารความรู้)

          3.1.7 สื่อการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

         3.1.8 (1) สื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรอุดมศึกษา : วัยใสใจสะอาด Youngster with good heart) - ชุดสื่อหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

         3.1.8 (2) สื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรอุดมศึกษา : วัยใสใจสะอาด Youngster with good heart) - ชุดสื่อหลักสูตรต้านทุจริตด้วยกระบวนการสอน CBL

         3.1.9 (1) สื่อการเรียนรู้นิทรรศการหมุนเวียนเรื่องการทุจริตร่วมสมัย เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

         3.1.9 (2) สื่อการเรียนรู้นิทรรศการหมุนเวียนเรื่องการทุจริตร่วมสมัย เรื่อง STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต   

          3.1.10 สื่อการเรียนรู้ แนะนำส่วนจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง) (Clip VDO/ภาพยนตร์สั้น) 

          3.1.11 สื่อชุดความรู้อินโฟกราฟฟิก (Infographic) ชุดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงงาน ป.ป.ช. (อินโฟกราฟฟิก (Infographic))           

          3.1.12 ภาพยนตร์สั้นเพื่อการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม “ไม่สายเกินไป”

          3.1.13 สื่อของสำนักงาน ป.ป..ช. ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอน    

          3.1.14 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 (จำนวน 3 หลักสูตร)

                (1) เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption

               (2) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี

               (3) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและน้ำบาดาล

           3.1.15  สื่อประกอบการบรรยาย (PowerPoint) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  พ.ศ. 256

                (1) เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 

               (2) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี

               (3) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและน้ำบาดาล

3.2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

          3.2.1 องค์ความรู้ด้านจริยธรรม ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

3.3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

          3.4.1 ศูนย์ความรู้ : เอกสารเผยแพร่/คู่มือ

3.4 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

          3.4.1 คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี

        

Related