Contrast
Font
a390d5016a4e8d6e02c26aa6866e6010.jpg

11. การจัดซื้อจัดจ้าง, การตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1543

25/03/2564

11.1  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

          11.1.1  สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

          11.1.2 ผลการตรวจสอบที่สำคัญ

11.2 สำนักงาน ป.ป.ท.

          11.2.1 ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ไทยเฝ้าระวัง ตรวจสอบเงินกู้ สู้โควิด

11.3 กรมบัญชีกลาง

          11.3.1 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

          11.3.2 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)  

          11.3.3 ชุดข้อมูลโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

11.4 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

          11.4.1 ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน)

11.5 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

          11.5.1 Act AI  เครื่องมือสู้โกงภาคประชาชน : ระบบตรวจสอบความโปร่งใส และแหล่งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Related